måndag 24 augusti 2020

Mer och mer offentlig information blir hemlig utom din egen!

 Den svenska “allmänheten” förstår inte vad offentlighetsprincipen står för och har därför inga egna analyser, tankar eller ”linjer” när det gäller offentlighetsprincipen eller i övrigt hur landet politiskt styrs. Idag skedmatas folket av regim, media och SVT med verklighetsbeskrivning och ”linjer” för vad som för tillfället är aktuellt.

För alla måste det vara en självklarhet, att när verksamheter är totalt eller delvis finansierade av skattebetalare, att de ska de ha full insyn i verksamheten. Det enda undantag man kan tänka sig är rikets säkerhet och det arbete som Säpo utför.
Detta har varit avsikten med de nyliberala privatiseringarna, från att man på 80-talet bolagiserade offentliga verksamheter där offentlighetsprincipen gällde. Folket/ägarna skulle inte ha full insyn. Detta motiverades med att det var ”besvärligt” för verksamheterna.

När det gäller medborgarnas personlig integritet kan vem som helst fullständigt kartlägga vem som helst. Sverige är på sätt unikt i världen, att du kan få fram precis allt om en person.

Skolvärlden skriver i en artikel: ”Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige. Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande som inte är offentliga efter den 1 september.
Det gäller även registret över vilka skolor som det finns i Sverige – kommunala såväl som privata.”
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och skolutredare: ”Det är helt obegripligt. Jag kan inte förstå hur det kan vara hemligt vilka skolor som finns.”
Förra veckan fattade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson det formella beslut som innebär att verket från den 1 september upphör med publicering av enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande.

Bakgrunden är beslut av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 6267-19: Målet gäller ett beslut från SCB, där SKL ville få ut ett antal uppgifter om elevers prestation/betyg, antal flickor/pojkar, föräldrars utbildningsnivå och inkomst, ekonomiskt bistånd och andel nyinvandrade.

SCB har vägrat att lämna ut de begärda handlingarna i de delar som avser kommuner i vilka det endast finns en friskola. Friskolor bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. De begärda uppgifterna avser detaljer om bl.a. resultatet av friskolornas verksamhet. Kammarrätten instämmer i SCB:s bedömning att uppgifterna får anses avse ekonomiska förhållanden.
Det finns alltså fog för både de som anser att man gör det svårare att se vilka skolor som har fler elever med en eller två utrikesfödda föräldrar och för de om gör det svårare att se betyg.

Med det beslut som Kammarrätten har tagit, kan vi se att politiker dragit i trådarna/agerat. Det är SCB som inte tänker släppa den statistik som Skolverket är beroende av. Sedan har Skolverket även tolkat domen så, att de själva inte heller kan publicera statistiken. Det går att se skolors resultat på andra myndigheter. Det Kammarrätten har gjort är att skydda enskilda huvudmäns intressen och stämpla enskilda skolor som företagshemligheter. Det är där felet ligger.

Skolverkets beslut grundar sig på att Kammarrätten dömde att betyg, statistik för behöriga lärare, lärartäthet, m.m. nu ska räknas som affärshemligheter för friskolor. Friskolor använder detta som ett konkurrensmedel. Foliehatten hade i sin naivitet hoppats att Skolverkets beslut är en trollning, så att riksdagen snabbt kan instifta nya lagar som ger oss full insyn, inte bara över kommunala skolor utan även i friskolor. Ska du som huvudman ta emot skattepengar, så ska allmänheten även kunna granska hur pengarna används. Detta är någonting som friskolorna vänder sig emot. då de är emot offentlighetsprincipen.

Enligt Kammarrättsdomen är det lagligt att sekretessbelägga informationen. HD vill inte pröva fallet eftersom prövningen då faller, om det är enligt regeringsformens syfte att sekretessbelägga informationen.

Beslutet är inte förvånande. Flera har de senaste åren upptäckt ett nätverk av skolor kopplade till en kontroversiell utländsk rörelse och andra nätverk av skolor kopplade till muslimska organisationer vilket resulterade i ett antal stängningar.
Genom att hemligstämpla informationen försvårar man efterforskningar betydligt. Det blir väldigt svårt att välja skola om det ska hemligstämplas vilka skolor som finns. Man får i god tid ge sig runt i sitt närområde och fråga: ”är det här en skola?”
Det ska bli svårare för föräldrar att hitta en skola med många svenska elever. Kan den främsta anledningen vara att man vill hemlighålla hur dåligt det går för utländska elever i kommunala skolor? Uppgifter här!

Att det helt strider mot praxis och är vidrigt ur ett demokratiskt perspektiv bryr de sig föga om. Gång på gång avslöjas att staten/makten har blivit envåldshärskare som gör allt har att dölja suspekta bidrag/verksamheter.

Det finns flera lagar. Bland annat om offentlighetsprincipen. Att hemlighålla skattfinansierade skolors existens hemligt kan knappast sammanfalla med detta.
Snarast ser detta ut som att Kammarrätten sprungit ärenden åt skolägare som håller på med skumrask. Regeringen har informerats om saken men inte reagerat. Föga förvånande då både S och MP har ett omfattande samarbete med islamister.
Utbildningsminister Anna Ekström har låtsats bli upprörd, men ändå inte agerat. MP-kollegorna skulle inte gå med på att öppna upp för en lagändring som gör det möjligt att studera huruvida invandrarkillar lyckas bra eller dåligt i skolan.

Anna Ekström på twitter: ”Jag har jobbat med svensk skola i många år och trodde att jag hade sett det mesta. Att barns skolresultat skulle vara affärshemligheter och inte kunna granskas, det förvånar till och med mig.” Svaren är intressanta att läsa


Friskolor används också som en ren ekonomisk intäkt där pengar sedan slussas utomlands genom några olika metoder. Ibland används också en kedja av företag.
En skola som hyr av ett kontrollerat fastighetsbolag där bygget är utfört av ett kontrollerat byggbolag osv. Skattepengar rakt ut ur landet och ner i fickorna på organisationer som av vissa beskrivs som terrororganisationer. Personligen stör sig Foliehatten, att staten tillåter detta skattebedrägeri med öppna ögon. Men ingen verkar bry sig. Informationen finns där.

Högt utbildade akademiker i statlig tjänst säljer sin lojalitet som på alla andra poster med inflytande över hur Sverige utvecklats senaste tiden. De får:
Högt socialt anseende
Månadslöner på uppåt och över 100.000
För utom lojaliteten inga krav på övriga motprestationen.
I en värld som blir allt tuffare och mer konkurrensutsatt där all övrig befolkning känner en påtagligt ökad press är det så klart oerhört attraktivt att kunna få livstids garanterad inkomst och att, förutom lojalitet mot regimen och några timmars effektivt arbete/vecka, kunna göra lite vad man vill på "jobbet" om man överhuvud taget är där.

Foliehatten har sedan länge slutat förvånas över vad som händer i den svenska ankdammen. Övrig befolkning så väl inom som utom landet häpnar.
Johan Hakelius skrev i en krönika, det känns som om hela det offentliga Sverige går på LSD. Bara att hålla med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar