tisdag 6 juni 2017

Totalt okunniga politiker tror att klimatförändringar beror på koldioxid när de skall försvara århundradets ”fake news!”

En majoritet av svenska politiker och media tycks vara övertygad om att världen har ett klimatproblem. De verkar för en tro, att utsläpp av koldioxid leder till högre temperatur och mer så kallade extrema väderförhållanden – regn, stormar och torka.
 
Som en följd av högre temperatur kommer världshaven att stiga i en snabbare takt. Dessa föreställningar kommer från rapporter från IPCC och uttalanden från engagerade och produktiva klimatforskare som har bråttom att övertyga makthavarna och yttrande om, de omedelbara åtgärder som skulle vara nödvändig för att rädda planeten på lång sikt. 

Enligt FN:s klimatpanel styrdes klimatet av naturliga processer fram till mitten av 1800-talet, medan det därefter i tilltagande grad är människans fossilförbränning som styr. Men då jordens klimat förändrats mer under tidigare perioder, är det ett egendomligt påstående. Det är både löjeväckande och okunnigt att tro att vi människor under 100 år skulle kunna påverka jordens olika temperaturer och dess väder, vind och klimat.

FN:s klimatpanel IPCCen helt politisk organisation
De flesta av uppgifterna om klimatet kommer från FN:s klimatpanel. IPCC =The Intergovernmental Panel on Climate Change är en helt politisk organisation. 

Den styrs av FN:s 195 medlemsstater. Runt en sjättedel är demokratiska välfärdsstater, en fjärdedel underutvecklade och resten utvecklingsländer i olika stadier. Många är korrupta och en del är rena diktaturer.
 
När man förhandlade fram Köpenhamnsavtalet hösten 2014, framkom det med all tydlighet att IPCC är en ren politisk organisation som inte på något sätt har att göra med vetenskap.

I den rent politiska rapporten AR5 som förhandlats fram ”ord för ord” mellan 350 delegater från mer än 120 nationer, vilar rapporten på politik och inte klimatvetenskap. Det visar att de inte förstår vad klimat är. Det är i politik man förhandlar om och hur mycket pengar man kan få fram. Aldrig inom vetenskap.
Därmed diskvalificerade de sig själva. När IPCC kallar sig ”vetenskaplig” hissar de falsk flagg. De bedriver inte “vetenskap” utan “pseudovetenskap.”


Global nedkylning
I denna bok visar Fredrik Charpentier Ljungqvist att en del klimatförändringar efter senaste istiden varit både kraftigare och snabbare än dagens förändringar. Det är därför direkt felaktigt, att som IPCC påstå att dagens klimatförändringar skulle vara unika.

I mer än 200 vetenskapliga arbeten av olika forskare som har publicerats som lett till slutsatsen att variationer av solaktiviteten har större betydelse för jordens temperatur, än variationer i luftens koldioxidhalt. Förhöjd solaktivitet leder till en minskad mängd av kylande låga moln och därmed till högre global temperatur.

Historiska data bekräftar också sambandet mellan antal solfläckar och temperatur. Lägst aktivitet finner man vid det kyliga Maunderminimumet under Lilla Istiden och högst under den medeltida värmeperioden och under 1900-talet.

1900-talets uppvärmning skulle kunna förklaras som en följd av ökad solaktivitet efter Lilla Istiden, som sträckte sig till slutet av 1800-talet. Det var ingen riktig istid, utan snarare en i raden av kallare perioder. Det är den kall perioden vi nu håller på att lämna. Kanske har vi redan lagt den bakom oss. Ingen signifikant uppvärmning har skett de senaste 18 åren.

Klimathotsskeptikerna menar att om det var varmare nu. än för tusen år sedan, vad säger att människans koldioxidutsläpp har något med dagens globala uppvärmning att göra? 

Att den medeltida värmeperioden verkligen existerat är förstås en obekväm sanning för dem som kämpar för det fossilfria samhället.
Uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är cirka 1 grad Celsius och vi vet inte ens hur mycket av detta som beror på ökande växthusgaser. Andra faktorer än koldioxid har sannolikt större betydelse för klimatet och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.


IPCC:s datasimuleringar
Alla IPCC:s påståenden vilar på datasimuleringar och inte på vetenskapliga fakta.
Via dessa simuleringar har IPCC utgått från hypotesen att koldioxid styr temperaturen. De har inte kunnat säga hur klimatet skulle vara utan mänsklig påverkan och detta är ju omöjligt! 
IPCC har totalt utelämnat forskning om naturliga drivkrafter såsom solens varierande aktivitet, molnbildning, nederbörd och värmeutbytet mellan luft och hav, vilka hör till de allra viktigaste faktorerna, vilket 200 vetenskapliga publikationer har kunnat bevisa.

IPCC:s hypotes vittnar om ren och skär inkompetens, vilket inte är att förvåna från en samling okunniga politiker. Att höra Isabella Lövin ordval om klimat är som att backa tillbaka till 1968 och den propagandavokabulär som då användes. De måste verkligen vara rädda att folk ska börja tänka själva och genomskåda charlatanerna i den rödgröna regeringen. Skillnaden mellan genialitet och idioti är att genialitet har sina gränser.
 
IPCC har larmat om ständiga framtida katastrofer med hänvisning till sina ”klimatmodeller” baserade på datorsimuleringar och har förutsagt ständigt stigande globala temperatur. Mycket pinsamt för IPCC, att på nära 20 år har ingen större ökning skett vilket Spencer kunnat visa via mycket tillförlitliga satellitmätningar. I länken finns klara bevis på att IPCC:s påståenden om höjda temperaturer är fake news!

Men IPCC ger sig inte efter denna fatala miss, med att förutspå klimatet under 20 år. Nu förutspår man klimatet fram till år 2100. Det är rätt ut sagt mer än dåligt omdöme. Dessutom hävdar de att de nu är 95 % säkra på att ha rätt. Det är så totalt omdömeslöst att IPCC mist all trovärdighet.

Omdömeslöst är också att 7 av Sveriges politiska partier svalt IPCC:s profetior om koldioxidens påverkan på klimatet som är århundradets största fake news!

Det man kan undra över om alla miljöskatter och då främst koldioxidskatten kommer att backas tillbaka när det väl blir fastställt att koldioxid inte påverkar klimatet? Nej, naturligtvis inte, eftersom dessa skatter går till helt andra saker än något som har med miljön att göra!
 
Koldioxid
Koldioxid uppstår när oljor/gaser, stenkol och ved/växtmaterial av olika slag förbränns. Är tillgången på syre/luft riklig bildas koldioxid CO2 och vatten samt en del andra restprodukter.
Klimatalarmet från IPCC säger att vi
genom mänsklig påverkan ökar halten av koldioxid i atmosfären och orsakar den så kallade växthuseffekten. För att få lite perspektiv på CO2-frågan låt oss först undersöka vad luftlagren runt jorden består av.

Luftlagren domineras av kväve (N) 78% och syre (O) 21 %, gasen argon (Ar) 0,9 % och så en del andra gaser 0,1 % varav koldioxid (CO2) utgör 0.04 %.
Förutom dessa gaser svävar vattenånga, 2 % – 3 %, i atmosfären. Mängden CO2 är alltså ”försvinnande liten” – ca 0,4 promille eller 400 ppm (milliondelar på engelska) vilket är bara andra sätt att uttrycka 0,04 %.
 
Falskt alarm av professor emeritus Gösta Pettersson, specialist på bl.a. kinetik kemiska reaktionsmodeller – vilket detta handlar om.

IPCC har räknat med en uppehållstid för CO2 i atmosfären på 100 år – starkt överdrivet. Men detta var nödvändigt för att kunna förutspå katastroferna – men alltså på baserat på felaktiga förutsättningar.
Detta är inte heller märkligt eftersom IPCC stödjer sig på datasimuleringar.

IPCC hade inte heller räknat med termisk upptag/avgasning av CO2 från haven. Haven fungerar som en temperaturberoende CO2-sänka som långsamt ställer in sig i någon sorts balans beroende på koncentrationerna. .

Med dessa två viktiga faktorer tagna i beaktande torde kanske hälften av CO2-ökningen i atmosfären komma från människans påverkan enligt Gösta Pettersson. Men även det kan vara för högt räknat, att döma av den röda CO2-kurvan nedan. Mängden utsläpp har kraftigt ökat sedan 1960, vilket borde ge en brantare ökning av CO2 i närtid. Men CO2-kurvan uppvisar en snarast konstant linjär form. Diagrammet är hämtat från Climate4you, http://www.climate4you.com/ som är baserad på uppmätta värden.
IPCC:s klimatpanel och våra politiker hävdar att majoriteten av vetenskapsmän anser att CO2 är en växthusgas, vilket är felaktigt. Hitintills har ingen kunnat påvisa att CO2 fungerar som växthusgas. Dessutom kan man inte med någon sorts majoritet bestämma hur naturlagar fungerar. Varken observationer eller experiment visar att CO2 fungerar som växthusgas.

Håkan Sjögren, teknologie doktor/docent och molekylfysiker, från Västerås. Citat från en av hans artiklar:
Det finns huvudsakligen två vägar längs vilka koldioxid kan tänkas påverka klimatet. Den ena innebär att molekylen själv värms upp och genom kollisioner överför värmen till övriga molekyler i luften. Den andra innebär att koldioxid sänder ut den uppsnappade energin som IR-strålning och eftersom molekylen roterar kommer hälften av den utstrålade energin att träffa marken och värma upp den.
I första fallet är det så att molekylens temperatur generellt inte påverkas av interna vibrationer och när koldioxid absorberar värmestrålning, huvudsakligen med våglängden 15 my så börjar de elektriska tyngdpunkterna att vibrera och accelererade laddningar sänder genast ut strålning.
Det finns en ytterligare vibration vid våglängden 4,3 my men här är värmestrålningen enligt Planckkurvan mycket svag. Om molekyler ur den omgivande luften hinner kollidera med den exciterade koldioxidmolekylen blir dessa stötar elastiska enligt kvantmekanikens lagar. Stötarna kan inte överföra delar av vibrationsenergin utan bara hela beloppet. Om inte de stötande molekylerna har exakt samma vibrationsnivåer och det har de inte, behåller koldioxidmolekylen sin vibration även efter stöten.
Den andra mekanismen bygger på den första. Koldioxidmolekylen absorberar ett kvantum strålning från jorden. Den börjar vibrera och sänder åter ut strålningen. Eftersom molekylen roterar kommer strålningen att vara riktad åt alla möjliga håll; hälften kommer att kunna träffa marken och värma upp den. Detta resonemang håller inte. Antag att marken sänder ut två fotoner av den aktuella våglängden. De absorberas av två koldioxidmolekyler. Hälften återvänder till marken.
Låt oss göra en finansiell liknelse: En bank lånar ut två miljoner kronor men kunden kan bara återbetala en miljon. Har då bankens förmögenhet ökat med en miljon? Marken har sänt ut två fotoner värme och fått tillbaka en. Har då marken blivit varmare?
Knappast. Koldioxid kan därför inte fungera som en växthusgas. Samma resonemang gäller även för vattenånga. Den kommer också att vibrera. De två andra ”växthusgaserna” kan man helt bortse ifrån då deras halter är någon tiotusendels procent.”


Med detta som bakgrund finner Foliehatten mycket märkligt att politiker och miljörörelser har lyckats få oss att tro, att ökad CO2 i atmosfären kommer att förstöra klimatet på jorden. Sanningen är att människan har ytterst minimal möjlighet, om någon möjlighet alls, att påverka jordens klimat. Det IPCC inte inser är att människans påverkan globalt är för liten för att kunna tillskrivas någon betydelse, jorden är för ”stor” och tidsperioden för kort.
Klimatet styrs ytterst av solaktiviteten som varierar från tid till annan och av jordaxelns lutning som också varierar periodiskt.

IPCC:s alla påståenden är inget annat än sagor och det är århundradets fake news!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar